Algemene Voorwaarden Trimbr Klant

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor de Klanten van Trimbr BV (Hierna Trimbr), gevestigd te Rotterdamseweg 139a-133, 2628AL Delft. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten door de Kappers, die in naam van Trimbr worden uitgevoerd en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Trimbr en de betreffende Klant. Door het aanmaken van een account via het Trimbr Platform, accepteert U, de Klant, de Algemene Voorwaarden van Trimbr.

 

1. Algemene bepalingen

1. Onderstaande bepalingen gelden voor Klanten die via het Trimbr platform een Afspraak maken met een Kapper.

2. Afspraak wordt gedefinieerd als de overeenkomst tussen de Kapper en de Klant, die tot stand is gekomen via het Trimbr platform.

3. Trimbr platform zijn alle diensten aangeboden door Trimbr, via apps, de website of via elke andere digitale weg.

4. Klanten zijn alle natuurlijke personen die via het Trimbr platform een afspraak voor een knipbeurt maken.

 

2. Afspraken

1. De totstandkoming van de overeenkomst tussen de Kapper en de Klant vindt plaats op het moment dat de Klant de betaling aan Trimbr heeft voldaan.

2. Een Klant kan slechts gebruik maken van de Trimbr dienst en afspraken maken indien dit door Trimbr is goedgekeurd.

3. De Klant betaalt Trimbr het volledige bedrag van de afspraak.

4. Beschikbare tijden zijn afhankelijk van de beschikbare kappers, daarom kunnen niet alle tijden beschikbaar zijn. De klant kan aan de beschikbare tijden geen rechten ontlenen.

5. De klant dient de Behandeling altijd naar waarheid in te vullen.

6. De Klant is tenminste 16 jaar oud. Indient dit niet het geval is, heeft de Klant toestemming van zijn/haar ouders.

 

3. Annuleren

1. De Klant heeft het recht om tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te annuleren. De Klant heeft dan recht op restitutie van het volledige door hem of haar betaalde bedrag. De klant dient hiervoor telefonisch met Trimbr contact op te nemen.

2. Bij annulering van minder dan 12 uur voor het tijdstip van de afspraak heeft de Klant geen recht op restitutie van het door hem of haar betaalde bedrag.

 

4. Contact

1. Contact tussen de Kapper en de Klant komt enkel tot stand met gebruik van het Trimbr Platform.

2. Het is de Klant niet toegestaan om afspraken te maken met Kappers van Trimbr buiten het Trimbr platform om.

3. Indien er geen geldig telefoonnummer is ingevuld door de klant, zal de

Klant niet op de hoogte gehouden worden van actuele informatie over de afspraak.

 

5. Toestemming en Portret

1. De Klant geeft Trimbr toestemming om een door hem of haar toegevoegde foto te gebruiken voor alle diensten die Trimbr levert.

2. Het is niet toegestaan portretten van Trimbr Kappers te gebruiken buiten het Trimbr platform om.

3. Informatie over de Kappers mag alleen gebruikt worden voor de te ontvangen diensten en mag niet aan derden verstrekt worden.

 

6. Klachten

1. Klanten hebben ten alle tijden het recht om een klacht over de Kapper in te dienen bij Trimbr.

 

7. Aansprakelijkheid

1. Trimbr is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht door een Kapper.

 

8. Afmelding en uitsluiting

1. Trimbr heeft ten alle tijden het recht om de Klanten de toegang tot het platform te weigeren, zonder de Klant daarvan op de hoogte te stellen.

2. Wanneer de Klant zijn of haar account wenst te deactiveren, dient er contact opgenomen te worden met Trimbr.

 

9. Bescherming

Trimbr doet er als dienst alles aan om de Kapper zo veilig mogelijk te laten werken:

1. De Kapper heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden indien zijn of haar veiligheid in het geding is of wanneer er sprake is van intimidatie. De Klant is verplicht om de Kapper te ontvangen in een veilige omgeving en hem of haar met respect te behandelen.

 

10. Rechts- en forumkeuze

1. Op deze voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

 

11. Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden mogen ten alle tijden door Trimbr worden aangevuld en/of gewijzigd. De Klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld.